ZABEZPEčENIE OBJEKTOV
 • EPS - Elektrická požiarna signalizácia slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia brániace rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah.
  EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah.
  Elektrickú požiarnu signalizáciu treba navrhnúť tak, aby za pomoci nej bola urýchlená lokalizácia požiaru a následný adekvátny protipožiarny zásah.
  Elektrická požiarna signalizácia je často inštalovaná, ako nadštandardné vybavenie objektu, ktoré však v prípade vzniku požiaru dáva predpoklady na urýchlenú obnovu prevádzky a zníženie rozsahu škôd spôsobených prestojmi.
  Zmyslom projektovania elektrickej požiarnej signalizácie je dosiahnuť maximálneho využitia možností technického zariadenia za minimálnych ekonomických nákladov s prihliadnutím na požiadavky investora. Ten má vždy záujem na tom, aby zariadenie bolo technicky čo najlepšie, čo najlacnejšie, čo najspoľahlivejšie, jeho životnosť aby bola čo najdlhšia a prevádzkové náklady čo najnižšie.

  Všeobecne záväzné právne predpisy:
  ZÁKON č. 314/2001 Z. z. – je „Základný hlavný“ zákon o ochrane pred požiarmi, od ktorého sa odvíjajú ďalšie všeobecne záväzné predpisy
  Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

  Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

  Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

 • PSN - Poplachové systémy narušenia ,resp Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sa využívajú predovšetkým na signalizáciu napadnutia objektu. V súčasnej dobe sa jedná o najviac rozšírený typ zabezpečenia. Pre zisťovanie napadnutia objektu sa najčastejšie používajú tzv. PIR snímače (Passive Infra Red) a snímače otvorenia okien a dverí. Ale treba spomenúť aj snímače rozbitia skla a úniku technických plynov (napr. zemný plyn, svietiplyn, CO2). Ďalej možno použiť, nášľapné lišty, infrabariéry apod. Signalizácia z týchto systémov je potom odovzdaná okoliu opticko-akusticky a pomocou VTS, GSM, rádiového komunikátora majiteľovi alebo na PCO (Pult Centralizovanej Ochrany), odkadiaľ obsluha v prípade poplachu vyšle zásahovú skupinu.
  Systém je nutné pravidelne revidovať, skúšať jeho funkčnosť a stav zálohových batérií.
 • Členenie technickej ochrany
  1. Rozdelenie poplachového systému narušenia (ďalej len PSN) z hľadiska priestorového umiestnenia
  - Obvodová ochrana signalizuje narušenie obvodu objektu, kde sa obvodom obvykle rozumie katastrálna hranica objektu.
  - Plášťová ochrana signalizuje narušenie plášťa objektu, kde plášťom rozumieme obvodový múr samotnej budovy.
  - Priestorová ochrana je ochrana vnútorných priestorov objektu.
  - Predmetová ochrana sa využíva na špeciálnu ochranu drahých predmetov, u ktorých je predpoklad, že sa s nimi nebude nikdy pohybovať.
  2. Z hľadiska odovzdania informácie o poplachu
  - Systémy s lokálnou signalizáciou - Pri vzniku poplachu je spustená akustická a optická signalizácia priamo v chránenom objekte alebo v jeho blízkosti.
  - Autonómne systémy - Výstup poplachového signálu je u stálej služby, ktorá vyhodnotí signál a privolá pomoc.
  - Systémy s diaľkovou signalizáciou - Výstup je vyvedený na pult centralizovanej ochrany (PCO) u stálej služby, ktorá má s užívateľom zmluvu na prevedenie zákroku.
  3. Z hľadiska stupňa rizika
  Pre stanovenie kategórie rizika objektu a z toho požadovanej úrovne ochrany objektu sú u nás rozhodujúce požiadavky poisťovne prípadne polície. Do jednotlivých kategórií sú rozdelené aj technické prostriedky. Ich použitie potom určuje stupeň rizika do ktorej PSN spadá.
  a) Nízke riziko
  b) Stredné riziko
  c) Vysoké riziko

 • Prostriedky využívané v systémoch PSN
 • V PSN sa využívajú základné zariadenia, z ktorými sa stretávame v najrôznejších podobách a kombináciách.
  Snímače možno rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa druhu využitia a podľa princípu vyhodnotenia zmeny stavu:
  PIR snímače. Sú najpoužívanejšie pre ochranu priestoru. Skratka PIR znamená Passive Infra Red. Základným funkčným prvkom je tzv. pirelement, ktorý reaguje na zmenu teploty v oblasti infračerveného žiarenia.
  Magnetické kontakty. Magnetické kontakty slúžia na kontrolu stavu otvorenia dverí, okien, apod. Sú vyrábané v niekoľkých prevedeniach. Medzi základné možno spomenúť povrchové, zápustné ,alebo polarizované.
  Tiesňové hlásiče - PANIC tlačidlá. Tiesňové hlásiče sú určené na vyvolanie poplachu v nestráženom objekte. Ich hlavným účelom je upozorniť na vzniknuté nebezpečie tak, aby útočník o tom nevedel.
  Otrasové snímače. Snímač reaguje na mechanické otrasy vznikajúce kmitaním podkladu (dverí, steny apod.). Používa sa hlavne na trezory.
  Snímače rozbitia skla. Reagujú na rozbitie alebo trieštenie skla, okien apod.
  Infračervené závory. Sú zariadenia, ktoré reagujú na prerušenie svetelného lúča medzi vysielačom a prijímačom. Slúžia ako ochrana proti vstupu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
  Mikrovlnné snímače. Sú podobné ako PIR snímače, ale reagujú na rozdiel medzi vyslanou a prijatou mikrovlnnou zložkou. Tento rozdiel nastáva pri pohybe.
  Duálne snímače. Sú vyrobené ako dvojité PIR snímače, alebo PIR snímač v kombinácii s mikrovlnným .Výhodou je zníženie rizika falošných poplachov .
  RIZ - Poplachová ústredňa. Ústredňa riadi funkčnosť celého systému. Je ich celá rada. V praxi sú využívané vždy podľa konkrétnej situácie. Základným predpokladom pre výber vyhovujúcej ústredni je počet zón /slučiek/ v objekte - na každú slučku sa pripája zvyčajne jeden snímač. Štandardne sa vyrábajú ústredne pre 4,8,16,24,48 a viac slučiek. Ústredňa môže byť rozdelená na viac podsystémov. Podsystém umožňuje zapnúť iba časť snímačov v objekte, (napr. iba spodnú časť domu).
  Ovládacie panely – klávesnice. Klávesnica, slúži na komunikáciu medzi ústredňou a užívateľom. Pomocou klávesnice možno systém zapínať, vypínať alebo programovať.
  LED klávesnica zobrazuje okamžitý stav systému pomocou LED diód.
  LCD klávesnica má výhodu ,že má displej, na ktorom ústredňa zobrazuje okamžitý stav systému a komunikuje textovými správami s užívateľom.
  Signalizačné zariadenia. Systém môže odovzdať informáciu o poplachu niekoľkými spôsobmi.
  • akusticky, pomocou vnútornej alebo vonkajšej sirény
  • ohlásením poplachu po telefónnej linke, alebo cez GSM bránu pomocou hlasového automatického telefónneho hlásiča ATH
  • poslanie poplachu na pult centralizovanej ochrany PCO pomocou komunikátora
  Sirény. V systémoch PSN sa používajú dva druhy sirén: Vonkajšie sirény - sú zálohované vlastným akumulátorom. Hlasitosť takejto sirény môže dosahovať úroveň až 130 dB .Vnútorné sirény – majú úroveň hlasitosti okolo 90 – 110 dB.
  Telefónne hlásiče. Automatický telefónny hlásič ATH sa pripája na telefónnu linku alebo pomocou GSM brány cez operátora vytáča naprogramované telefónne čísla, na ktoré odošle nahranú rečovú správu. V týchto prípadoch sa nemusia inštalovať sirény, aby bolo možné páchateľa dopadnúť priamo pri čine.
  Komunikátor. Slúži na komunikáciu systému s pultom centralizovanej ochrany PCO. Službukonajúci pracovník na PCO má možnosť potom sledovať pohyb osoby v jednotlivých miestnostiach, čím môže riadiť výjazdovú skupinu.

  Montáž PSN možno previesť zvyčajne tromi spôsobmi.
  • Káble inštalované pod omietkou
  • Káble inštalované v žľaboch
  • Bezdrôtový systém

bonus