O NáS
 • Spoločnosť NASA SLOVAKIA, s.r.o. sa pod obchodnou značkou STOP LUP orientuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti elektronickej ochrany objektov. Firma zabezpečuje projekciu, predaj, montáž, revízie, záručný a pozáručný servis technických prostriedkov na elektronickú ochranu majetku a osôb.
  Činnosť v tejto oblasti je prísne vymedzená technickými a legislatívnymi normami, ktoré naša spoločnosť plne spĺňa, ako po formálnej, tak po praktickej stránke. ( Nenastáva problém pri akceptácii zo strany poisťovní, alebo pri napojení na PCO.)

 • STK a PEK

  Realizujeme kamerové systémy pre STK a PEK

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 99 písm. m) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 34 a § 36 a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydalo metodický pokyn, ktorý upravuje požiadavky na monitorovacie záznamové zariadenie.  Podľa daného zákona musí mať každá STK stanica nainštalovaný kamerový systém do 30.6.2013.


 • SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

  štruktúrované káblové systémy
  dodávky a inštalácie výpočtovej techniky
  dodávky a implementácie aplikačného SW
  bezpečnostné riešenia počítačových sietí

  BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

  bezpečnostné poradenstvo
  kamerové systémy (CCTV)
  elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
  mechanické zábranné prostriedky SHERLOCK
  elektronické požiarne signalizácie (EPS)
  systémy evidencie dochádzky a kontroly vstupu (ACS)
  miestne evakuačné rozhlasy (MR)
  informačné a navigačné systémy

  SILOVÉ ROZVODY

  NN rozvody
  osvetľovacie systémy

 • Našim zákazníkom poskytujeme 24h servis.
 • Aj touto formou sa chcem poďakovať našim zamestnancom za ich profesionálny, lojálny prístup k našej firme a zákazníkom.
  Taktiež sa chcem poďakovať našim klientom za prejavenú dôveru a množstvo odporúčaní, vďaka ktorým zaznamenala naša firma
  v poslednej dobe značný rozvoj.bonus